AKTUÁLNĚ / Aktuálně

Začala rekonstrukce vodního díla Baška
Vizualizace bezpečnostního přelivu po rekonstrukci. 
Autor / zdroj foto: Povodí Odry

Baška

Po 60 letech bezproblémového provozu vodního díla Baška na potoce Baštice byla zahájena rekonstrukce bezpečnostního přelivu, který následně umožní bezpečné a spolehlivé převedení extrémních povodní a odolá účinkům kontrolní tisícileté povodňové vlny. Celkové náklady ve výši 120 mil. Kč bude hradit státní podnik Povodí Odry z vlastních zdrojů bez dotačních prostředků. Stavební práce by měly být ukončeny v roce 2025.

V rámci rekonstrukce bude provedeno pravobřežní zavázání hráze, stabilizace abrazního břehu, nový železobetonový objekt s novou strojovnou spodních výpustí a ocelová lávka ke strojovně. V nejhlubším místě nádrže vznikne nový železobetonový objekt celkové délky cca 80 m, který nahradí stávající spodní výpust, jež bude v rámci stavby odstraněna. Většina nového sdruženého objektu bude trvale pod vodní hladinou, respektive přesypána zeminou tělesa hráze. V zátopě nádrže bude viditelná pouze přelivná hrana a nová strojovna spodní výpusti. Z koruny hráze povede ke strojovně ocelová lávka. V podhrází bude sdružený objekt pokračovat portálem odpadní štoly a vývarem, který bude napojen na stávající odpadní koryto. Vývar je navržen tak, aby jej v budoucnu bylo možné přemostit a cyklostezku připravovanou obcí Baška převést do pravé části údolí.

„Rekonstrukce nebude mít zásadní vliv na komfort bydlení v obci Baška. Významně je však omezena rekreace v letních měsících, vzhledem k nutnosti vypuštění celé nádrže v roce 2022. Děkuji všem za vstřícnost a pochopení,“ řekl generální ředitel státního podniku Povodí Odry Jiří Tkáč.

Nánosy z nádrže byly odtěženy v roce 2013. Proto v rámci stavby nebude potřeba odtěžit nánosy, které jsou v nádrži nyní nevýznamné a nezhoršují povodňovou ochranu, což potvrdilo nové zaměření.

Přehrada Baška je provozována v rámci víceúčelové Vodohospodářské soustavy Povodí Odry a svým celkovým objemem nádrže cca 1,1 mil. m3 je nejmenší přehradou v povodí Odry. Leží na potoce Baštice, pravostranném přítoku řeky Ostravice.  V nejbližším časovém horizontu bude provedeno kácení a mýcení včetně budování staveništních komunikací i zařízení staveniště, “ doplnil technický ředitel státního podniku Povodí Odry Břetislav Tureček.

Vodní dílo Baška má zemní hráz se středním těsněním z jílových spraší o celkové délce 963 m a maximální výšce 7,9 m. Vodní dílo bylo budováno na místě bývalého vytěženého hliníku cihelny v letech 1958 – 1961 a uvedeno do provozu v  roce 1963 pro pokrytí případných nedostatků potřeby vody v průmyslu, situovaném níže po toku, a to kompenzačním nadlepšováním průtoku vody v Ostravici. Vzhledem k umístění přehrady v blízkosti obce Baška, je přehrada využívána i k volnočasovým aktivitám.

Autor / zdroj: Šárka Vlčková

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
elektrikariostrava.cz
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.